KNOWLEDGES

การออกแบบห้องปฏิบัติการ

เป็นการออกแบบห้องปฏิบัติการโดยแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องปฏิบัติการ การกำหนดขนาดและระยะต่างๆภายในห้องและปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับใช้งานในการปฏิบัติการมากที่สุด
อ่านต่อ...

บริการครบวงจร

บริการครบวงจร อย่างมืออาชีพ ให้ความรู้ คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ตู้ดูดควัน และ งานระบบสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

" มุ่งสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ และนวัตกรรมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ด้วยหลักธรรมาภาบาลอย่างยั่งยืน "

อ่านต่อ...

ห้องปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคาร การก่อสร้างที่ต้องเลือกใช้วัสดุ ระบบระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และ อื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มาตรฐาน LABORATORIES FOR THE 21ST CENTURY ( Labs21 )
อ่านต่อ...

ห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย

     การออกแบบห้องปฏิบัติการที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบพื้นที่ทำงาน ที่ถูกหลักการของห้องปฏิบัติการแต่ละประเภท เช่น ระบบการระบายอากาศภายในห้องปฏิบัติการ และ อุปกรณ์ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน อ่านต่อ...

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.