การออกแบบห้องปฏิบัติการ

เป็นการออกแบบห้องปฏิบัติการโดยแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องปฏิบัติการ การกำหนดขนาดและระยะต่างๆภายในห้องและปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับใช้งานในการปฏิบัติการมากที่สุด

หัวข้อหลักในการออกแบบห้องปฏิบัติการ โดยใช้นวัตกรรมการออกแบบอาคารและห้องปฏิบัติการ Innovation Laboratory Design Concept)

  1. งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง
  2. งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ
  3. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
  4. งานระบบไฟฟ้ากำลัง สื่อสารและแสงสว่าง
  5. งานระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง
  6. งานระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉิน
  7. งานระบบสุขาภิบาล
  8. เทคโนโลยีของตู้ดูดควันไอกรดสารเคมีสำหรับความปลอดภัย (SAFETY) และประหยัดพลังงาน (ENERGY SAVING)
  9. งานระบบท่อแก๊ส
ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.