ห้องปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคาร การก่อสร้างที่ต้องเลือกใช้วัสดุ ระบบระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และ อื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มาตรฐาน LABORATORIES FOR THE 21ST CENTURY ( Labs21 )
ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.