ห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย

     การออกแบบห้องปฏิบัติการที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบพื้นที่ทำงาน ที่ถูกหลักการของห้องปฏิบัติการแต่ละประเภท เช่น ระบบการระบายอากาศภายในห้องปฏิบัติการ และ อุปกรณ์ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.