วิสัยทัศน์

"   ผู้นำนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร   "

พันธกิจ

ต่อผู้ถือหุ้น : ดำเนินการสร้างกำไรเพื่อมอบผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตร

ต่อคู่ค้า : ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม และเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ลูกค้า

 ต่อพนักงาน :  พัฒนาความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน

 ต่อสังคมและชุมชน : เป็นองค์กรที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมรวมถึงให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือต่อชุมชน

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.