วิสัยทัศน์

"   มุ่งสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ด้านเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ และ นวัตกรรมแบบครบวงจรตาม
มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน   "

พันธกิจ

1. บริการให้ความรู้ คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตู้ดูดควัน และ งานระบบสำหรับห้องปฏิบัติการตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพแบบครบวงจร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ

2. สร้างสรรค์ พัฒนา บริหารจัดการ ทรัพยากร นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพ
และ คุณภาพ ที่ล้ำสมัยตามมาตรฐานสากล

3. สนับสนุน ส่งเสริม ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

4. ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
พนักงาน องค์การ สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.