พัฒนาสร้างความยั่งยืนถึงความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและสร้างทีม

การให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำทั้งในด้านการจัดระบบที่ยั่งยืน และการกระทำที่เป็นตัวอย่างให้กับพนักงานในทุกระดับชั้น เช่น ในเรื่องของการกำหนดทิศทางองค์กร ดร.สมศักดิ์ ได้จัดตั้งสำนักงานกรรมการผู้จัดการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยสำนักงานกรรมการผู้จัดการ มีภารกิจ 5 ด้านหลัก ได้แก่

  1. การรักษาระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง และตรวจวัดได้ด้วยระบบ KPI
  2. การรักษาระบบมาตรฐานสากล ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และ TIS 18001 : 2554
  3. การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร และให้การสนับสนุนส่วนงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
  4. การจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรบริษัทใน 4 มิติ คือ ด้านความถนัดในวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านการจัดการคุณภาพชีวิต
  5. การวางแนวนโยบายในการบริหารจัดการและการทำงานด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมสร้างองค์กร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” โดยมีแผนที่จะขอรับการประเมินรางวัล TQA ในปี 2558
  6. การสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบธรรมาภิบาล (Good Governance)

สำนักงานกรรมการผู้จัดการได้สื่อสาร และถ่ายทอดแผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทไปยังพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องผ่านการประชาสัมพันธ์ติดบอร์ดบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าบริษัท และบอร์ดในพื้นที่การผลิต ทำการอธิบาย ชี้แจงให้พนักงานรับทราบในช่วงกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร รวมถึงการสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ

 

 

 

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.