Awards

 

 • รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin 2013
 • รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว 2012
 • รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  2012
 • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 2010 ครั้งที่ 3
 • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 2011 ครั้งที่ 4
 • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 2012 ครั้งที่ 5
 • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 2014 ครั้งที่ 6
 • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 2015 ครั้งที่ 7
 • รางวัล SMEs Excellence Awards 2011 , Silver Award
 • รางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2011
 • รางวัล มาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ ระดับดีเยี่ยม 2010
 • รางวัล Smart SME Award 2015 ครั้งที่ 1
ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.