วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

บริการให้ความรู้ คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตู้ดูดควัน และงานระบบสำหรับห้องปฏิบัติการตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ

 

สร้างสรรค์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากร นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพและคุณภาพ ที่ล้ำสมัยตามมาตรฐานสากล

 

สนับสนุน ส่งเสริม ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคพนักงาน องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

สโลแกนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ออกแบบเชี่ยวชาญ  รู้ความต้องการลูกค้า ผลิตติดตั้งมืออาชีพรักษาคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม เน้นความปลอดภัย และอาชีวอนามัย บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง

 
 
 
 
ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.