ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

      - ประมาณราคา ทำใบเสนอราคาให้สามารถตอบสนองต่อการขายได้ทันเวลา

      - จัดทำต้นทุนสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบง่ายต่อการประมาณราคา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      1.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี จัดซื้อ ต้นทุน บริหารงานทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยงข้อง

      2.มีทักษะการใช้ Microsoft office word, Excel, Power point

      3.มีความละเอียดรอบคอบ

      4.มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

 

พนักงานฝ่ายผลิต

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

      ผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ไม้  บุนวม , ท่อ-เหล็ก ,ผลิตงานพิเศษ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      1.เพศชาย อายุ 22-35 ปี

      2.จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

      3.มีความขยัน มีความตั้งใจ และมีความอดทนในการทำงาน

      4.มีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย กระตือรืนร้น

      5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้  18.00-21.00 น.

      6.หากมีประสบการณ์งานช่างเชื่อม ช่างขึ้นโครง ช่างเย็บ งานด้านเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

IT Smartclassroom

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

      เพื่อรองรับธุรกิจด้าน Smart Classroom และงานติดตั้งระบบ IT LAN  TEL งานระบบไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      1.เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

      2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      3.มีความรู้ด้านงานระบบ Software  Hardware LAN TEL งานไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      4.มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

      5.สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

      6.มีความรับผิดชอบ / รักงานบริการ

      7.มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน Smart Classroom จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

พนักงานขาย

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

      นำเสนอขายเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ตรวจสอบ ติดตามแก้ไขปัญหางานขายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มยอดขายและผลกำไรได้ตามเป้าหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      1.เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการขาย, การตลาด, วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์เคมี, งานออกแบบเคหะภัณฑ์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      2.มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย นำเสนอขาย ขจัดข้อโต้แย้ง มีการเปิด-ปิดการขายได้ดี

      3.สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าตัดสินใจ

      4.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

      5.มีใจรักงานบริการ  มีภาวการณ์เป็นผู้นำ

      6.หากมีประสบการณ์ด้านการขายเฟอร์นิเจอร์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

      7.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่  (มีรถยนต์ส่วนตัว)

      8.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

      9.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี  

พนักงานขาย ( ต่างประเทศ )

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

      นำเสนอขายเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศ สำนักงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา งานขายโครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างยอดขาย และผลกำไรได้ตามเป้าหมายของบริษัท

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      1. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการขาย,การตลาด,วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์เคมี,งานออกแบบเคหะภัณฑ์,ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      2.สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

      3.มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

      4.สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

      5.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีภาวการณ์เป็นผู้นำ

      6.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

      7.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และ ต่างประเทศได้

      8.มีประสบการณ์ด้านการขายเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

Work at Design Alternative Co.,Ltd.

Work At DAบทบาทหน้าที่การทำงานใน DA , สมรรถนะหลักขององค์กร

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีบทบาทในการผลักดันการดำเนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้  บริษัท ดีไซน์ฯ ส่งเสริมโอกาสในสายอาชีพต่างๆ แต่ละตำแหน่งงาน  โดยสร้างภาวะผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ ภายใต้สมรรถนะหลักขององค์การ S P I R I T   VALUE

 

Service Mind              มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี

Professional                มุ่งเน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ                                                     

Innovation                  มีแรงบันดาลใจสร้างความคิดใหม่ๆในสินค้าและบริการ

Responsibility              มีความรับผิดชอบ มุ่งผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน

Integrity                     มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์

Teamwork                  มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ผนึกกำลัง มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

VALUE                       สร้างความประทับใจและการมอบคุณค่าความคุ้มค่าในผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า                                

Reasons to work at Design Alternative Co.,Ltd.

เราพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และรักความก้าวหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมๆ กับเรา ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจบริหารค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม  ประกอบกับดัชนีชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร ทั้งยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีคุณค่า และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเติบโตเคียงคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งร่วมกัน

Internship

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด มุ่งการอบรมพัฒนาและสร้างเสริมความรู้ และทักษะให้กับบุคลากรตำแหน่งงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของแต่ละตำแหน่งงาน ประกอบกับการปลูกฝังค่านิยมองค์กร พี่สู้น้องการมีจิตอาสา “CSR” และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น และมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านงานออกแบบ  ผลิต  และติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ โดยบริหารสายอาชีพและส่งเสริมความรู้ควบคู่กันไปกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่งงาน ตามสมรรถนะหลักขององค์การ T   VALUEทำให้บุคลากรมีความมั่นใจและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ความรู้และทักษะจากการเข้ารับการอบรม ในรูปแบบของพี่สอนน้อง  ที่คอยให้คำแนะนำ สอนงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ระหว่างหน่วยงาน  เป็นการสร้างมุมมองระหว่างบุคลากรในทีมงานต่างๆ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทีมงานและองค์กร

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.