ตำแหน่งงานว่าง

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

 • เพศ ชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขา การตลาด, การจัดการ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงานอย่างน้อย 2-5 ปี ในสายงานการตลาด
 • รู้จักใช้สื่อต่างๆ เช่น facebook Ads ,IG ,line ,google Ads ETC.
 • สามารถใช้โปรแกรม illustrator หรือ photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในการวางแผนสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์ และออฟไลน์, มีความรู้ในด้านการตลาด 
 • มีความกระตือรือล้น อดทนในการทำงาน
 • สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า
 • มีประสบการณ์ในการวางกลยุทธ์การขาย สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ในเวลาอันรวดเร็ว

เงินเดือน : ตามตกลง 

Work at Design Alternative Co.,Ltd.

Work At DAบทบาทหน้าที่การทำงานใน DA , สมรรถนะหลักขององค์กร

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีบทบาทในการผลักดันการดำเนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้  บริษัท ดีไซน์ฯ ส่งเสริมโอกาสในสายอาชีพต่างๆ แต่ละตำแหน่งงาน  โดยสร้างภาวะผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ ภายใต้สมรรถนะหลักขององค์การ S P I R I T   VALUE

 

Service Mind              มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี

Professional                มุ่งเน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ                                                     

Innovation                  มีแรงบันดาลใจสร้างความคิดใหม่ๆในสินค้าและบริการ

Responsibility              มีความรับผิดชอบ มุ่งผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน

Integrity                     มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์

Teamwork                  มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ผนึกกำลัง มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

VALUE                       สร้างความประทับใจและการมอบคุณค่าความคุ้มค่าในผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า                                

Reasons to work at Design Alternative Co.,Ltd.

เราพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และรักความก้าวหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมๆ กับเรา ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจบริหารค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม  ประกอบกับดัชนีชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร ทั้งยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีคุณค่า และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเติบโตเคียงคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งร่วมกัน

Internship

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด มุ่งการอบรมพัฒนาและสร้างเสริมความรู้ และทักษะให้กับบุคลากรตำแหน่งงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของแต่ละตำแหน่งงาน ประกอบกับการปลูกฝังค่านิยมองค์กร พี่สู้น้องการมีจิตอาสา “CSR” และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น และมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านงานออกแบบ  ผลิต  และติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ โดยบริหารสายอาชีพและส่งเสริมความรู้ควบคู่กันไปกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่งงาน ตามสมรรถนะหลักขององค์การ T   VALUEทำให้บุคลากรมีความมั่นใจและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ความรู้และทักษะจากการเข้ารับการอบรม ในรูปแบบของพี่สอนน้อง  ที่คอยให้คำแนะนำ สอนงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ระหว่างหน่วยงาน  เป็นการสร้างมุมมองระหว่างบุคลากรในทีมงานต่างๆ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทีมงานและองค์กร

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.